સિંગવડ તાલુકાના બરોડા (ર) ને નાની મંડેર જોડતા  પુલ પર રસ્તાનું ધોવાણ થતા અકસ્માતનો ભય…           

સિંગવડ તાલુકાના બરોડા (ર) ને નાની મંડેર જોડતા  પુલ પર

કલ્પેશ શાહ :- સીંગવડ  સિંગવડ તાલુકાના બરોડા (ર) ને નાની મંડેર જોડતા  પુલ પર રસ્તાનું ધોવાણ થતા અકસ્માતનો ભય…   

 સિંગવડ તાલુકામાં બજરંગ દળ ની શોર્ય જાગરણ યાત્રાનું આગમન…

સિંગવડ તાલુકામાં બજરંગ દળ ની શોર્ય જાગરણ યાત્રાનું આગમન…

કલ્પેશ શાહ :- સીંગવડ  સિંગવડ તાલુકામાં બજરંગ દળ ની શોર્ય જાગરણ યાત્રાનું આગમન…  સીંગવડ તા. ૨         

 સિંગવડ તાલુકા કક્ષાનુ છાપરવડ પ્રાથમિક શાળા ખાતે બાળ વૈજ્ઞાનિક પ્રદર્શન યોજાયુ….

સિંગવડ તાલુકા કક્ષાનુ છાપરવડ પ્રાથમિક શાળા ખાતે બાળ વૈજ્ઞાનિક પ્રદર્શન

September 29, 2023

કલ્પેશ શાહ :- સિંગવડ સિંગવડ તાલુકા કક્ષાનુ છાપરવડ પ્રાથમિક શાળા ખાતે બાળ વૈજ્ઞાનિક પ્રદર્શન યોજાયુ…. સિંગવડ તા. ૨૯ સિંગવડ તાલુકા કક્ષાનું

 રણધીકપુર પોલીસ દ્વારા આગામી ગણેશ વિસર્જન લઈ સીંગવડમાં ફૂટ પેટ્રોલિંગ યોજ્યું….

રણધીકપુર પોલીસ દ્વારા આગામી ગણેશ વિસર્જન લઈ સીંગવડમાં ફૂટ પેટ્રોલિંગ

September 28, 2023

કલ્પેશ શાહ :- સીંગવડ રણધીપુર પોલીસ દ્વારા ગણેશ વિસર્જન લઈને ફૂટ પેટ્રોલિંગ યોજાયું…  સિંગવડ બજારના રસ્તે ફ્રુટ તથા શાકભાજીનું દબાણ

 રણધીપુર પોલીસ દ્વારા આગામી ગણેશ વિસર્જન લઈને ફૂટ પેટ્રોલિંગ યોજાયું…

રણધીપુર પોલીસ દ્વારા આગામી ગણેશ વિસર્જન લઈને ફૂટ પેટ્રોલિંગ યોજાયું…

September 28, 2023

રણધીપુર પોલીસ દ્વારા આગામી ગણેશ વિસર્જન લઈને ફૂટ પેટ્રોલિંગ યોજાયું… જ્યારે સિંગવડ બજારના રસ્તે ફ્રુટ તથા શાકભાજીનું દબાણ કરતા તમામ

 સિંગવડ તાલુકાની ખુટા પ્રાથમિક શાળાનો 44 મો સ્થાપના દિવસ ઉજવાયો…                       

સિંગવડ તાલુકાની ખુટા પ્રાથમિક શાળાનો 44 મો સ્થાપના દિવસ ઉજવાયો… 

September 27, 2023

કલ્પેશ શાહ :- સીંગવડ સિંગવડ તાલુકાની ખુટા પ્રાથમિક શાળાનો 44 મો સ્થાપના દિવસ ઉજવાયો…             

 સિંગવડના સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં X-Ray મશીન ઇન્સ્ટોલેશનના અભાવે બિન ઉપયોગી બની…                 

સિંગવડના સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં X-Ray મશીન ઇન્સ્ટોલેશનના અભાવે બિન ઉપયોગી

September 22, 2023

સિંગવડના સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં X-Ray મશીન ઇન્સ્ટોલેશનના અભાવે બિન ઉપયોગી બની…        સીંગવડ તા. ૨૨ સિંગવડના સામૂહિક આરોગ્ય

 સિંગવડ તાલુકામાં ટીબી મુક્ત ભારત અભિયાન અંતર્ગત આરોગ્ય કર્મચારીઓ દ્વારા રેલી યોજાઈ..

સિંગવડ તાલુકામાં ટીબી મુક્ત ભારત અભિયાન અંતર્ગત આરોગ્ય કર્મચારીઓ દ્વારા

September 22, 2023

સિંગવડ તાલુકામાં ટીબી મુક્ત ભારત અભિયાન અંતર્ગત આરોગ્ય કર્મચારીઓ દ્વારા રેલી યોજાઈ.. સીંગવડ તા. ૨૨ સિંગવડ તાલુકામાં ટીબી મુક્ત ભારત

 સિંગવડ BJP દ્વારા નારી શક્તિ વંદના અભિયાન અંતર્ગત આર્ટસ કોલેજ ખાતે પ્રોગ્રામ યોજાયો…         

સિંગવડ BJP દ્વારા નારી શક્તિ વંદના અભિયાન અંતર્ગત આર્ટસ કોલેજ

September 22, 2023

સિંગવડ BJP દ્વારા નારી શક્તિ વંદના અભિયાન અંતર્ગત આર્ટસ કોલેજ ખાતે પ્રોગ્રામ યોજાયો…          સીંગવડ તા. ૨૨ 

 સિંગવડ તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ- ઉપપ્રમુખે વિધિવત રીતે પદભાર  સંભાળ્યો…                 

સિંગવડ તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ- ઉપપ્રમુખે વિધિવત રીતે પદભાર  સંભાળ્યો…   

September 20, 2023

સિંગવડ તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ- ઉપપ્રમુખે વિધિવત રીતે પદભાર  સંભાળ્યો…                  સીંગવડ તા. ૨૦