સંજેલીના તરકડા મહુડી આંગણવાડી કેન્દ્ર ઉપર “પોષણ માસ” દિનની ઉજવણી

September 20, 2019

દાહોદ લાઈવ માટે સંજેલી પ્રતિનિધિની રિપોર્ટ  સંજેલી તાલુકામાં આવેલ તમામપ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો માં પણ સગર્ભા બહેનો ને મચ્છરદાની નુ પણ