રાજ્યના ચાર મહાનગરમાં નાઇટ કર્ફ્યુ યથાવત,લગ્નમાં ૨૦૦ લોકોને મંજૂરી:૧ ફેબ્રુઆરીથી રાત્રે ૧૧થી સવારે ૬ વાગ્યા સુધી રાત્રી કર્ફ્યુ… 

રાજ્યના ચાર મહાનગરમાં નાઇટ કર્ફ્યુ યથાવત,લગ્નમાં ૨૦૦ લોકોને મંજૂરી:૧ ફેબ્રુઆરીથી

દાહોદ લાઈવ ડેસ્ક….. રાજ્યના ચાર મહાનગરમાં નાઇટ કર્ફ્યુ યથાવત, લગ્નમાં ૨૦૦ લોકોને મંજૂરી:૧ ફેબ્રુઆરીથી રાત્રે ૧૧થી સવારે ૬ વાગ્યા સુધી